Stabilizacja, Podsypki, Podbudowy

Podbudowa

W zależności od obciążenia i właściwości podłoża, podbudowę  tworzy warstwa nośna (konstrukcyjna) o grub. od 10 do 50 cm. Warstwy konstrukcyjne tworzą najczęściej mieszaniny żwiru i piasku lub klińca i piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Przy większych obciążeniach stosuje się podbudowy z chudego betonu, betonu cementowego C16/20-C25/30 (B20–B25), grunt lub kruszywa stabilizowanego cementem. Warstwę nośną zagęszcza się do momentu osiągnięcia założonej stateczności. Należy przewidzieć spadek terenu na wykonanej podbudowie po zagęszczeniu (zawibrowaniu) o wartości ok. 2,5%.


Ważne - należy stosować się do zaleceń projektowych. Struktura podbudowy powinna być na tyle ścisła, aby podsypka piaskowa stosowana np. na kostkę nie mogła się w nią wcisnąć. Dla równomiernego rozścielenia podsypki piaskowej, podbudowa powinna być równa i o odpowiednim nachyleniu do założonego spadku powierzchni. Nierówności podbudowy wpływają na zróżnicowanie grubości podsypki piaskowej. Po zagęszczeniu kostki wibratorem, na jej powierzchni mogą się w tym przypadku tworzyć wgłębienia.


W każdym przypadku podbudowa powinna spełniać następujące wymagania;

 • nośność powinna być dostosowana do przenoszenia największych dopuszczalnych obciążeń ruchem, przewidywanych dla projektowanej nawierzchni zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli poniżej,
 • poprawne położenie osi w planie oraz odpowiednio ukształtowana powierzchnia, zapewniają właściwe odwadnianie konstrukcji nawierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową,
 • podbudowa z każdej strony musi być obramowana krawężnikami, obrzeżami lub dołożoną do innej nawierzchnią, pomiędzy którymi  będzie układana warstwa ścieralna z kostki wibroprasowanej.
Podsypka

 

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić warstwę podsypki o grubości 3–5 cm. Należy ją wykonać z jednego z materiałów: piasku, piasku i cementu, ze żwiru, klińca o uziarnieniu 2/5 mm, kruszywa hutniczego (frakcja 0–10 mm), którą następnie trzeba wyrównać na czysto łatą. Wyrównana w ten sposób podsypka powinna pozostać w stanie luźnym i nie powinna być zagęszczana, najeżdżana  lub deptana. Podsypka pod bruk służy również do wyrównania różnic w wysokości o dopuszczalnych tolerancjach wymiarów powstających w procesie produkcji wibroprasowanej kostki brukowej. Dla uzyskania założonej wysokości powierzchni bruku, grubość podsypki powinna tę wysokość przewyższać o 1–2 cm.

 

Stabilizacja

 

Stabilizacją gruntów nazywamy stosowanie odpowiednich metod trwałego wzmacniania i utrwalania gruntów w celach budowlanych.

Wybór metody stabilizacji zależy od:

 • warunków gruntowo-wodnych,
 • dostępnych materiałów
 • oszacowania kosztów
 • dostępnego czasu na wykonanie pracy.

Roboty stabilizacyjne składają się z następujących etapów:

 • zbadania gruntów
 • wybór metody stabilizacji i określenie zawartości materiałów stabilizujących,
 • przygotowanie (rozdrobnienia) gruntu
 • wyrównanie i zawałowanie
 • rozłożenie i dozowanie „stabilizatora”
 • mieszanie
 • zagęszczenie (najczęściej w wilgotności optymalnej)
 • pielęgnowanie do czasu stwardnienia mieszanki gruntu z dodatkami